Actueel

 

In december 2010 hebben de bewoners in het complex een brief van Ymere of van Eigen Haard ontvangen betreffende de afrekening van de servicekosten over het jaar 2009.

Het grootste deel van de servicekosten heeft betrekking op de stookkosten. Tot aan het jaar 2009 gold als methode voor de berekening van de stookkosten dat alle huurders op basis van de grootte van de woning (het woningtype) eenzelfde bedrag hiervoor betalen.

In 2008 zijn Ymere en Eigen Haard begonnen aan de vernieuwing van de collectieve stookinstallatie in ketelhuis vier. Hierbij werden ook de centrale watertransportleidingen op Het Hoogt vervangen. Als gevolg van deze vervanging konden de bewoners van de op ketelhuis vier aangesloten woningen in de maanden mei - september geen gebruik maken van de centrale verwarming. Hierdoor zijn de totale stookkosten voor het complex lager uitgevallen.

Toepassing van het systeem van een gelijke verdeling van de totale stookkosten over alle bewoners zou heel onredelijke uitkomsten hebben opgeleverd omdat dan de door de bewoners van de op ketelhuis vier aangesloten woningen bespaarde kosten ten gunste van alle bewoners zouden zijn gekomen. Hierbij moet niet worden vergeten dat de besparing ontstond doordat de bewoners in de periode mei - september 2008 regelmatig in de kou hebben gezeten. Daarom heeft de Bewonersvereniging toen voorgesteld de bespaarde kosten (die redelijk becijferd konden worden) alleen ten goede van de bewoners van een op ketelhuis vier aangesloten woning te laten komen. Dit voorstel is door Ymere en Eigen Haard overgenomen.

Wij zijn er vanuit gegaan dat voor het jaar 2009, waarin ketelhuis drie werd vernieuwd,  dezelfde werkwijze zou worden toegepast. Op 29 oktober 2010 ontvingen wij een afrekening waaruit bleek dat dit niet het geval was. De afrekening was niet langer gebaseerd op een verdeling van de totale stookkosten over de huurders aan de hand van de verdeelsleutels voor de verschillende woningtypen met een correctie voor de op ketelhuis drie aangesloten woningen, maar op een afrekening met de bewoners op basis van de stookkosten per ketelhuis.

Op 1 november 2010 hebben wij Ymere en Eigen Haard laten weten hier niet mee akkoord te gaan. Goede redenen ontbreken om het solidaire systeem dat sinds jaar en dag in het complex de basis voor de afrekening vormt te verlaten. In ieder geval is het zo dat niet Ymere en Eigen Haard hierover te beslissen hebben maar dat een beslissing over een eventuele wijziging van de kostenberekening per woning door de huurders moet worden genomen. Dit, overeenkomstig artikel 5a van de Overlegwet.

Op 1 december 2010 lieten de corporaties weten vast te houden aan de verrekening van de stookkosten op basis van de kosten per ketelhuis. Op 2 december heeft de Bewonersvereniging aangegeven hier niet mee in te stemmen en in onze brief van 6 december hebben wij dat onder punt 7 nogmaals gedaan. Tot nu toe is onze brief van 6 december 2010 niet beantwoord

Zo is sprake van een geschil. Wij zullen dit via de verzoekschriftenprocedure (artikel 8 van de Overlegwet) aan de kantonrechter voorleggen. Wij hechten er grote waarde aan dat het beslissingsrecht dat aan de huurders toekomt ook door Ymere en Eigen Haard wordt gerespecteerd. Wij zullen het verzoekschrift t.z.t. ook op de website publiceren.


Bij benadering kan worden berekend hoe de rekenmethode van Ymere en Eigen Haard en de vanaf 2008 gevolgde rekenmethode uitvalt voor de gemiddelde kosten per woning in het jaar 2009. Dat geeft een beeld van de uitkomst voor de bewoners van beide rekenmethodes. Gerekend per woningtype zijn de uitkomsten natuurlijk heel anders. 


  Rekenmethode Ymere en Eigen Haard        Rekenmethode 2008 (Bewonersvereniging)    
ketelhuis 4       € 1.610 € 1.700
ketelhuis 3 € 1.640 € 1.560
ketelhuis 2 € 1.720 € 1.700
ketelhuis 1 € 1.720 € 1.700

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring