Berichten

 

In december 2010 hebben de bewoners in het complex een brief van Ymere of van Eigen Haard ontvangen betreffende de afrekening van de servicekosten over het jaar 2009.

Het grootste deel van de servicekosten heeft betrekking op de stookkosten. Tot aan het jaar 2009 gold als methode voor de berekening van de stookkosten dat alle huurders op basis van de grootte van de woning (het woningtype) eenzelfde bedrag hiervoor betalen.

Enkele maanden geleden is in blok H een balkonwand omgevallen. Door betonrot was de 'pen-gat' verbinding met de vloer van het balkon vrijwel geheel verdwenen. Bij alle benedenwoningen is deze constructie toegepast. Bij de bovenwoningen is een schroefconstructie gebruikt. Wij hebben hierover contact opgenomen met de afdeling Bouwtoezicht van het Stadsdeel. Bouwtoezicht heeft in samenwerking met de corporaties een onderzoek uitgevoerd en op grond van de uitkomsten is besloten dat de huidige bevestigingen van alle balkonwanden moet worden versterkt. Dat zal door het aanbrengen en verlijmen van roestvrij stalen hoekprofielen worden gedaan. Wij nemen aan dat wanneer de weersomstandigheden dit toelaten hiermee een begin zal worden gemaakt.

Het spreekt voor zich dat de actie van de corporaties ook besproken is met het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (de HA). De HA is de overkoepelende Amsterdamse huurdersvereniging en is in die rol overlegpartner van de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties bij de vaststelling van het volkshuisvestingsbeleid in Amsterdam. Op grond hiervan is de HA partij geweest bij de samenstelling van de Beleidsovereenkomst Wonen 2007-2011 en de daarbij behorende Kaderafspraken. Beide overeenkomsten zijn mede-ondertekend door de HA.

 

 

In een brief aan Ymere en Eigen Haard hebben wij een aantal kwesties inzake het dagelijks beheer aan de orde gesteld.

Dit betreft:

  • De rol van de huismeester in het complex en de vervanging van Kees van Huisstede na diens pensionering begin februari 2011. 
  • De leegstand in het complex.
  • Het frequent, langdurig buiten gebruik zijn van een aantal liften in het complex.
  • De centrale verwarming en de collectieve voorziening warm water.
  • De afrekening van de servicekosten voor 2009 en de begroting voor 2010.
  • De schoonmaakkosten en het schoonmaakprogramma.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar onze brief. Hierin hebben wij het punt dat betrekking heeft op de  vergoeding van de kosten door de corporaties van de activiteiten van de Bewonersvereniging conform het in de Overlegwet bepaalde weggelaten.

 

In onze brief van 29-11-2010 hebben wij de corporaties onze mening over de 'Wij gaan door' actie gegeven. Wij hebben hierin gesteld dat het uitoefenen van druk op huurders om alsnog in te stemmen met het renovatieplan onwenselijk is. Voorts hebben wij nog eens onze opstelling ten aanzien van het renovatieplan uiteengezet.

 

Op 22 november ontvingen de huurders de tweede brief van de corporaties. In de begeleidende brief worden de drie stappen van de corporaties uitgelegd. Deze zijn:

  • Verzocht wordt de instemmingsverklaring per direct toe te sturen aan de corporatie.  
  • Vanaf 1 december worden de huisbezoeken gestart bij de huurders die nog geen instemmingsverklaring instuurden. Naast het beantwoorden van vragen wordt dan aan de huurder ook uitgelegd wat de gevolgen zijn wanneer niet met het plan wordt ingestemd.
  • Stemt de bewoner niet in dan neemt de advocaat van de corporaties het traject over. De corporaties geven aan te hopen dat het niet zover hoeft te komen en dat de huurder bij nader inzien het plan, net als veel medebewoners, zal ondersteunen.

 

Tegelijk met de Nieuwsbrief ontving het bestuur van de Bewonersvereniging nog een brief van de corporaties.

De corporaties schrijven dat na het besluit om toch het plan te gaan uitvoeren geprobeerd moet worden daarover met iedere individuele bewoner overeenstemming te krijgen. In dat traject is geen rol voor de Bewonersvereniging weggelegd. Voorts wordt opgemerkt dat veel meer bewoners hun voorkeur voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Het Breed 2010 hebben uitgesproken en dat de corporaties niet het idee hebben dat de grote groep voorstanders door de Bewonersvereniging wordt vertegenwoordigd.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring