Afsluiting

  

december 2010


Waarom afsluiten?

De corporaties hebben het afsluiten steeds als een essentieel planonderdeel bestempeld. Dat betekende toen, en kennelijk nu nog steeds, dat zonder afsluiting ook de renovatie niet zal plaatsvinden. Discussie over dit standpunt was zodoende voor de corporaties niet nodig en werd ook stelselmatig uit de weg gegaan. Zo nodig grepen de corporaties terug op onduidelijke argumenten, zoals de verbetering van de subjectieve veiligheidsbeleving van de bewoners. Een tamelijk verwonderlijke gang van zaken.

Tot nu toe hebben de corporaties zich nauwelijks iets gelegen laten liggen aan de veiligheid(sbeleving) van de bewoners, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gladde benedenstraten waarover inmiddels heel wat bewoners lelijk zijn uitgegleden, en de spaarzame verlichting van de straten in het complex. Merkwaardig is ook dat de kosten van het afsluiten in de miljoenen zullen lopen en hier tegenover geen inkomsten voor de corporaties ontstaan.

Alleen de toegang tot de bovenstraten wordt afgesloten.

Bij het afsluiten gaat het om een voorziening die alleen voor de bewoners van een woning, die aan een van de beide bovenstraten in het complex ligt, is bestemd. Voor de bewoners van een woning die aan een van beide benedenstraten in het complex ligt verandert er totaal niets, behalve dan dat men geconfronteerd zal worden met de afgesloten en zichtbeperkende toegangen tot de liften, de afgesloten trappen naar de bovenstraat en de afgesloten onderdoorlopen. Zo wordt dus in ieder geval de subjectieve veiligheidsbeleving van die bewoners in het geheel niet verbeterd. Maar daar wordt door de corporaties met geen woord over gesproken. Sterker nog, aan de corporaties is voorgesteld om voor de bewoners van een aan de benedenstraat gelegen woning óók een videofooninstallatie aan te leggen zodat de bewoners van een woning op de eerste en tweede woonlaag  óók kunnen zien wie aanbelt. Tot nu toe is het voorstel onbeantwoord gebleven.

Afsluitvoorzieningen.

Op de pagina Het Breed bouwkundig – afsluiting is aangegeven welke bouwkundige voorzieningen in het kader van het afsluiten van alle toegangen tot de bovenstraten zullen worden aangebracht.

Sociale aspecten.

Op deze pagina wordt het aan het afsluiten verbonden sociale aspect verder toegelicht. Het gaat hierbij primair om de hieraan verbonden voordelen en nadelen. Deze werden eerder geïnventariseerd ten behoeve van een bewonersenquête; hier zijn de volgende punten uitgekomen:

Voordelen (bedacht door de corporaties):

  • De trappenhuizen en bovenstraten blijven langer schoon.
  • Het is veiliger voor de bewoners; de subjectieve veiligheidsbeleving verbetert.

Nadelen (bedacht door bewoners):

  • Wordt het veiliger op de bovenstraten? Bij afsluiting veranderen beide bovenstraten in een ‘galerij’ van ongeveer een of anderhalve kilometer, met honderden woningen en circa 15 toegangen. Veel bewoners en bezoekers zijn onbekend en op voorhand is dus ook niet duidelijk of onbekenden rechtmatig toegang tot de bovenstraat hebben verkregen. Goed opletten op de bovenstraat blijft absoluut noodzakelijk, net als nu het geval is.

  • Vermoedelijk komen in totaal circa 3.500 sleutels in omloop; niet bekend is of voor alle bewoners deze sleutels gelijk zullen zijn – mogelijk krijgen de bewoners van Het Hoogt / Het Laagt een andere sleutel dan de bewoners van Bovenover / Benedenlangs. Wij gaan er vanuit dat de bewoners van Het Laagt en Benedenlangs in ieder geval ook sleutels zullen ontvangen.

  • Ook zonder sleutel zal het niet moeilijk zijn om  toegang tot de bovenstraten te verkrijgen. Door met een smoesje aan te bellen zal vermoedelijk door een van de bewoners al gauw de deur worden opengemaakt. Met een bewoner meelopen zal ook niet moeilijk zijn.

  • De bij de woningen aan de bovenstraten behorende brievenbussen worden verplaatst naar de centrale  toegang  (het bij de lift te bouwen entreegebouw) en zullen veel kleiner zijn dan de huidige; iedere dag legen wordt noodzakelijk. Pakjes en aangetekende brieven worden niet meer door TNT bezorgd.

  • De centrale entreeruimten en de trappen kunnen gemakkelijk, en op aangenamer wijze dan thans mogelijk is, als hangplek worden gebruikt.

  • Alle afsluitvoorzieningen zullen vaak moeten worden schoongemaakt, hetgeen voor de huurders vermoedelijk hoge kosten zal veroorzaken.

  • Ook de inpandige onderdoorgangen worden afgesloten, waardoor het open karakter van de woonwijk en de samenhang met de buitenruimte voor een groot deel verloren gaat. De looppadenstructuur zal volledig moeten worden aangepast. De kosten hiervan zullen aanzienlijk zijn.

  • De bouwkundige veranderingen tasten het ontwerp van het complex in ernstige mate aan omdat hierdoor barrières ontstaan tussen de woongebouwen en de vrij toegankelijke, goed ontsloten en voor allerlei doeleinden geschikte openbare ruimte (zie hiervoor ook bij Het Breed - bouwkundig, ontwerp en afsltuing).

Wat is nu de positie van de bewoners?
Door de procedures bij de Bestuursrechter en de Raad van State staat in ieder geval  vast dat alle straten in het complex openbare wegen zijn. Maar aan de corporaties is toegestaan de afsluitvoorzieningen aan te leggen. Dan komt aan het predicaat openbare weg niet veel betekenis meer toe. Met betrekking tot de ruimte die door de entreegebouwen in beslag zal worden genomen, die zo aanzienlijk is dat het als vast beleid van het stadsdeel vastgestelde maximaal toegestane oppervlak ruim wordt overschreden, is nog geen definitief besluit door de Raad van State genomen.
 

Het afsluiten maakt deel uit van het renovatieplan. De te verrichten bouwkundige werkzaamheden vallen onbetwijfelbaar onder het begrip renovatiewerkzaamheden. Dat betekent dat zolang het renovatieplan niet door 70% van de huurders is goedgekeurd, het aanbrengen van de afsluitvoorzieningen ook niet mogelijk is. Nu vrijwel alle acties om buiten dit gegeven om de afsluiting te voorkomen zijn stuk gelopen is ten aanzien van dit punt feitelijk de oorspronkelijke situatie weer actueel geworden.  Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring