Actueel

In september en november 2009 is in openbare algemene ledenvergaderingen het renovatieplan, zoals dit in mei 2009 door de corporaties aan de bewoners werd uitgereikt, besproken. Een groot aantal gewenste verbeterpunten is hierbij aan de orde gesteld. In het overleg met de corporaties over aanpassingen in het renovatieplan van mei 2009 zijn al deze punten besproken. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen die in het renovatieplan van de corporaties van maart 2010 zijn weergegeven.

Aan de hand van het laatste renovatieplan is nagegaan hoe de stand van zaken is ten aanzien van de eerder geïnventariseerde verbeterpunten. Die stand van zaken is in het Informatieboekje van de Bewonersvereniging van maart 2010 uiteengezet.

Belangrijke punten die in het Informatieboekje worden behandeld betreffen:

  • Is er sprake van een renovatie of van onderhoud?

  • De bewoonbaarheid van de woning gedurende de renovatie.

  • De positie van de bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

  • Veroorzaakt de renovatie kosten die voor rekening van de huurder komen?

  • Het kleurprobleem van de aluminium puien (donkere - lichte binnenkant).

  • Hogere kosten van verwarming door de Eneco-tarieven.

  • De afsluiting van alle toegangen tot de bovenstraten.

 

Vrijwel alle punten hebben betrekking op de positie van de huurder/bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De corporaties hebben hiermee in het Plan van Aanpak 2010 naar onze overtuiging onvoldoende rekening gehouden.

Wij denken dat dit komt omdat er in het Plan van Aanpak van  uitgegaan wordt dat het geheel van alle uit te voeren werkzaamheden valt onder de in de Kaderafspraken genoemde rubriek 'niet-ingrijpende renovatie'. Voor deze rubriek geldt dat de uitvoering van de werkzaamheden tijdens bewoning mogelijk is. Naar onze mening, die overigens ook door de uitspraak van de kantonrechter  over de in september 2009 door de corporaties gevoerde kort geding procedure wordt ondersteund, is er sprake van een 'ingrijpende renovatie'. De door de corporaties toegepaste rubricering leidt ertoe, dat de toepassing van de rijksregeling betreffende de toekenning van een verhuisvergoeding en de beschikbaarstelling van een wisselwoning gedurende de uitvoering van de renovatie,  naar onze mening ten onrechte buiten het bereik van de huurders komt te liggen.

 


Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring