Actueel

 

Tegelijk met de Nieuwsbrief ontving het bestuur van de Bewonersvereniging nog een brief van de corporaties.

De corporaties schrijven dat na het besluit om toch het plan te gaan uitvoeren geprobeerd moet worden daarover met iedere individuele bewoner overeenstemming te krijgen. In dat traject is geen rol voor de Bewonersvereniging weggelegd. Voorts wordt opgemerkt dat veel meer bewoners hun voorkeur voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Het Breed 2010 hebben uitgesproken en dat de corporaties niet het idee hebben dat de grote groep voorstanders door de Bewonersvereniging wordt vertegenwoordigd.

 

Het besluit om het renovatieplan toch te gaan uitvoeren is een beleidswijziging ten opzichte van het in mei genomen besluit om  met het renovatieplan verder te stoppen. Volgens de Overlegwet horen de corporaties met de Bewonersvereniging over deze beleidswijziging overleg te voeren. De Bewonersvereniging kan vervolgens kenbaar maken hierover advies uit te willen brengen, waarop de corporaties dan weer beargumenteerd moeten reageren. Voldoet die reactie niet, bijvoorbeeld door gebreken in de beargumentering, dan kan de Bewonersvereniging nog via een verzoekschrift de kantonrechter vragen zich hierover uit te spreken.

Door geen overleg met de Bewonersvereniging te voeren waren wij onkundig van het besluit en kwamen wij voor wat betreft de tijd flink op achterstand. Dat telt te meer omdat de huisbezoeken vrijwel aansluitend plaats zouden gaan vinden. Zo is de taak van de Bewonersvereniging om op te komen voor de belangen van de bewoners in het complex in de verdrukking geraakt.

De stelling van de corporaties dat het bestuur van de Bewonersvereniging de voorstemmers niet zou vertegenwoordigen is onjuist. Het bestuur vertegenwoordigt de opvatting van de leden van de vereniging en de vraag hoe de leden van de vereniging over het Plan van Aanpak 2010 hebben gestemd kan door niemand worden beantwoord. Van belang hierbij is het volgende:

Op 2-9-2009 heeft de Bewonersvereniging een openbare algemene ledenvergadering gehouden waarin het Plan van Aanpak kritisch is besproken. Deze vergadering was voor alle bewoners van het Plan van Gool toegankelijk en iedereen kon het woord voeren. Voor deze open constructie is gekozen omdat het renovatieplan voor alle bewoners van groot belang is en op die manier is bereikt dat alle bewoners - lid of geen lid van de Bewonersvereniging - van zich konden laten horen.  In deze vergadering werd een groot aantal sverbeterpunten ten aanzien van het Plan van Aanpak 2009 vastgesteld. Deze verbeterpunten zijn voor het bestuur van de vereniging steeds leidend geweest in het overleg met de corporaties over het Plan van Aanpak 2010. Per definitie betekende dit een kritische opstelling. In maart 2010 hebben wij, met de draagvlakmeting in zicht, alle bewoners geïnformeerd over de door de corporaties doorgevoerde verbeteringen. Een groot deel van de in september 2009 ingenomen verbeterpunten werd niet door de corporaties overgenomen. Ook hierover hebben wij alle bewoners geïnformeerd. Op deze manier hebben wij er aan bijgedragen dat iedere huurder naar eigen inzicht de voordelen en de nadelen van het Plan van Aanpak 2010 tegen elkaar kon afwegen. Wij hebben geen stemadvies gegeven.

Uit de uitkomst van de draagvlakmeting valt naar onze mening slechts op te maken dat de corporaties het plan verder zouden moeten verbeteren.

Tenslotte tekenen wij aan het een kwalijke zaak te vinden dat de corporaties twee kampen proberen te creëren onder de huurders. Een kamp van voorstanders en een kamp van tegenstanders. Voor de Bewonersvereniging is er maar één kamp: het kamp van alle huurders die allemaal één belang hebben namelijk dat Het Breed zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier wordt opgeknapt.

 


Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring