Actueel

 

In deze publicaties tonen de corporaties hun ongenoegen over de uitslag van de draagvlakmeting. Men legt er niet de nadruk op dat niet meer dan 48% van de zittende huurders wilde instemmen met het plan maar op het feit dat een aantal huurders zich niet meer wilde uitspreken over het plan. Luie bewoners volgens Eigen Haard. We moeten de wet maar zó laten veranderen dat huurders die niet stemmen geteld kunnen worden als voorstanders van het plan. Het pleidooi van Ymere en Eigen Haard voor soepeler regels wordt door Ronald Paping, de directeur van de Woonbond, flauwekul genoemd: 'er stranden zelden projecten omdat er te weinig draagvlak voor is. Wie stemt er nou tegen een goed plan?' Wij zijn het daar helemaal mee eens.  

Zo leggen de corporaties de oorzaak voor het niet kunnen uitvoeren van het renovatieplan wel erg gemakkelijk bij de huurders en bij de wet. De corporaties hebben het overleg over  de renovatie van het complex tmeer dan tien jaar gaande gehouden en in die periode zijn voorgelegde plannen driemaal duidelijk door de huurders afgekeurd. Dat wijst er dus eerder op dat er iets mis is met de inhoud van het renovatieplan. Daarover hebben de bewoners zich vaak uitgesproken; over een aantal zaken heeft ook de kantonrechter in 2009 in het vonnis in de kort geding procedure het een en ander opgemerkt. De corporaties hebben zich hieraan niet veel gelegen laten liggen.

Wij wachten de verdere gang van zaken af en blijven ons er voor inzetten zolang de corporaties op dit punt zelf geen actie ondernemen, dat zij door de huurcommissie en/of de kantonrechter verplicht worden om de onderhoudsachterstand in het complex snel en grondig uit te gaan voeren.

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies Lees onze Privacy Verklaring